ВИК Системс
Информация за органи, контролиращи дейността


Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните контактни данни:

КЗП
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info [аt] kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

КЗЛД
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld [аt] cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОPС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове (АPС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Русе и район на действие територията на област Русе.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show